Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Hrvatski jezik Esej - viša razina

Esej - viša razina


pisanje-eseja
Ispitna djela u školskoj godini 2010./2011. za višu razinu ispita, struktura ispita, tehnički opis ispita, bodovanje,...

 preuzeti dijelovi teksta iz ispitnog kataloga za Hrvatski jezik

Prvom cjelinom ispituje se pismeno izražavanje, odnosno vještina oblikovanja različitih vrsta tekstova. U pismenome izražavanju, odnosno vještini oblikovanja različitih vrsta tekstova od pristupnika se očekuje posjedovanje znanja, sposobnosti i vještina kojima samostalno pristupa tekstu.

Od pristupnika se očekuje da zna, tj. može:

 • sintetizirati i uobličiti misli i spoznaje u esej te sastaviti vezani tekst (uvod, razradba, zaključak)
 • samostalno napisati tražene oblike teksta (opis, dijalog i monolog, raščlambu i tumačenje, interpretaciju, analizu, sintezu, biografiju, pismo, recenziju, dokazivanje, raspravu, esej i komunikacijske tekstove)
 • strukturirano izlagati u zadanim veličinama (vrijeme, broj riječi itd.)
 • prikladno rabiti stručno nazivlje
 • potkrijepiti stavove i sudove valjanim argumentima i primjerima (citati ili parafraze)
 • objasniti sadržaj, namjenu i poetsku funkciju ponuđenoga teksta
 • iznijansirano čitati i analizirati ponuđeni tekst ili likovni prilog (sadržaj, strukturu, izraz i stilske obilježenosti), odnosno uočiti sličnosti ili razlike u ponuđenim tekstovima
 • povezivati stečena književnopovijesna znanja s ponuđenim tekstom
 • opisati glavne značajke književnoga roda i vrste ponuđenoga teksta
 • vladati jezičnom, pravopisnom i logičkom raščlambom
 • ispravno pisati hrvatskim književnim jezikom (gramatička i pravopisna točnost)
 • smisleno, jasno, jezgrovito i stilski prikladno izložiti misli
 • prema ponuđenim smjernicama povezano, jezgrovito, jasno i jezično pravilno sastaviti traženi pisani oblik
 • uredno i čitljivo pisati.

Ispitna djela na kojima će se, između ostaloga, temeljiti teme školskoga eseja, odnosno iz kojih će biti ponuđeni ulomci, mijenjaju se svake školske godine.

Ispitna djela u školskoj godini 2010./2011. za višu razinu ispita su:

1. Marin Držić, Dundo Maroje
2. Ivan Gundulić, Suze sina razmetnoga
3. Honore de Balzac, Otac Goriot
4. F. M. Dostojevski, Zločin i kazna
5. Ante Kovačić, U registraturi
6. Antun Branko Šimić, Preobraženja
7. Franz Kafka, Preobražaj
8. Miroslav Krleža, Baraka pet be.

Oba dijela ispita provjeravaju i književnopovijesna i književnoteorijska znanja. Ispitni katalog str. 8-9

1.3. Struktura ispita/eseja

Pismeno izražavanje ispituje se esejskim zadatkom u kojem pristupnici mogu dobiti ukupno 80 bodova. Pristupnici trebaju napisati esej ograničene duljine (na višoj razini od 400 do 600 riječi) na temelju ponuđenoga teksta (tekstova) ili teksta s likovnim prilogom. Tekstovi mogu biti književni (odlomci iz književnih djela ) ili neknjiževni (novinski i sl.). Bit će popraćeni smjernicama za pisanje, a njihova je svrha pomoći pristupniku da oblikuje svoj esej.

Na ispitu iz Hrvatskoga jezika moguća su tri tipa eseja:

1. interpretativni školski esej
2. usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova
3. raspravljački školski esej.

Od ovih triju mogućih tipova školskoga eseja pristupniku će na ispitu biti ponuđena dva tipa od kojih odabire samo jedan tip i piše svoj esej na odabranu temu prema ponuđenim smjernicama.

Interpretativni školski esej uvijek se odnosi na jedno od ispitnih djela koja su propisana u ispitnome katalogu. Na svakome će ispitu uvijek biti ponuđen jedan interpretativni školski esej, a drugi može biti bilo koji od triju mogućih tako da mogu biti ponuđena i dva interpretativna školska eseja.

Pristupnik u sebi čita polazni tekst (iščitava tekstove ili likovni prilog) te o zadanome predlošku ili predlošcima piše esej zadane duljine.

1.4. Tehnički opis ispita/esej

Pristupnici dobivaju omotnicu u kojoj je ispitna knjižica, list za koncept te list za ocjenjivača. Od pristupnika se očekuje da pažljivo pročitaju upute koje će slijediti tijekom pisanja eseja otisnute na trećoj stranici ispitne knjižice.

U ispitnoj knjižici pristupnicima su ponuđena dva tipa eseja  od kojih odabiru samo jedan tip i pišu svoj esej na odabranu temu prema ponuđenim smjernicama.

Pristupnici mogu rabiti list za koncept tijekom pisanja eseja, ali na kraju moraju svoj esej čitljivo prepisati nalist za čistopis.

1.5. Opis bodovanja/ esej 

Ukupan broj bodova za uspješno napisan esej  je 80. 

 

sl009

 

Posebne situacije u vrjednovanju

Školski esej ne će se vrjednovati i dobit će nula (0) bodova:

 •  ako je pristupnik nepristojan u izražavanju
 •  ako se pristupnik izravno obraća ocjenjivaču
 •  ako pristupnik piše viceve ili pjesme
 •  ako pristupnik crta, ilustrira na listu za čistopis
 •  ako pristupnik nije odgovorio na zadani zadatak (promašena tema)
 •  ako školski esej ima nedopušteni broj riječi (+/−10% od dopuštenoga broja riječi) - ne smije imati manje od 400 i više od 700 riječi
 •  ako je rukopis potpuno nečitljiv
 •  ako je školski esej napisan velikim tiskanim slovima.

Za sva tri tipa eseja ponuđen je primjer u poglavlju Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem.

1.6.1.1. Interpretativni školski esej - Ispitni katalog str. 15-16

1.6.1.2. Usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova - Ispitni katalog str. 17-19   

1.6.1.3. Raspravljački školski esej - Ispitni katalog -  str. 20-21