Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Početna Njemački jezik

Pisanje eseja iz njemačkog jezika - viša razina


Ova ispitna cjelina sastoji se od zadatka esejskoga tipa. Pristupnici će dobiti zadatak u kojem treba napisati sastavak od 200 do 250 riječi pomoću sadržajnih odrednica za pisanje (natuknica ili pitanja). Zadatak je u skladu s temama i jezičnim funkcijama.

 

sl021

 

1.5.2. Vrjednovanje ispitne cjeline Pisanja

Bodovi: Ispitna cjelina Pisanja donosi ukupno 20 bodova.

Udio ispitne cjeline u cijelome ispitu: 1/3

Vrjednovanje zadataka obavljaju obučeni ocjenjivači na temelju pripremljene analitičke ljestvice za ocjenjivanje  koja uključuje četiri osnovna kriterija:

1. Izvršenje zadatka
2. Koherencija i kohezija
3. Vokabular
4. Gramatika.

Izvršenje zadatka
Kriterij Izvršenje zadatka odnosi se na ova pitanja:
• Je li tema dovoljno opsežno razrađena s obzirom na sve sadržajne odrednice ili samo na neke od njih?
• U kojoj su mjeri relevantne glavne misli u tekstu i njihova potpora?
• U kojoj mjeri tekst ima obilježja zadane tekstne vrste?

Koherencija i kohezija
Kriterij Koherencija i kohezija odnosi se na ova pitanja:
• Kako lako čitatelj/ocjenjivač može pratiti slijed pristupnikovih misli?
• Jesu li misli logički povezane?
• Kako dobro pristupnik rabi kohezivna sredstava u svrhu povezivanja svojih misli?

Vokabular
Kriterij Vokabular odnosi se na ova pitanja:
• Kakav je raspon vokabulara?
• U kojoj mjeri pristupnik ponavlja iste riječi i izraze?
• Do koje mjere pogrješke u uporabi/morfološkome obliku/pravopisu utječu na razumijevanje teksta?

Gramatika
Kriterij Gramatika odnosi se na ova pitanja:
• Rabi li pristupnik raznovrsne gramatičke strukture ili se oslanja na uporabu samo vrlo jednostavnih struktura?
• Do koje mjere pogrješke u uporabi/obliku utječu na razumijevanje teksta?

Navedeni se kriteriji detaljno opisuju nizom opisivača. Ljestvica za ocjenjivanje sastavka prikazana je u tablici 5. Uz ogledni primjer testa priložena je dodatna razradba ljestvice za ocjenjivanje sastavka te primjeri sastavaka s objašnjenjem vrjednovanja.

Napomena: Tekstovima nedovoljne duljine oduzimaju se bodovi u okviru kriterija Izvršenje zadatka na sljedeći način:

1 bod za 150 do 190 riječi,
2 boda za 110 do 149 riječi
3 boda za 70 do 109 riječi.

Tekst koji ima manje od 70 riječi dobiva 0 bodova i ne ocjenjuje se s obzirom na preostale kriterije. U broj riječi ne ubrajaju se nabrajanja i ponavljanja osobnih imena. Učenici mogu napisati i više od 250 riječi.

sl024

sl025

Sve o pisanju eseja potražite u:

Ispitnom katalogu za državnu maturu u školskoj godini 2010./2011. - Njemački jezik